Άμεση η σχέση μετεγκατάστασης Τριποτάμου και λιγνητόσημου

Η κατολίσθηση που συνέβη πρόσφατα στο παρακείμενο, στην Τ.Κ. Αναργύρων Ν. Φλώρινας, λιγνιτωρυχείο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., οδηγεί σε αλυσιδωτές εξ...

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Άμεση η σχέση μετεγκατάστασης Τριποτάμου και λιγνητόσημου

Η κατολίσθηση που συνέβη πρόσφατα στο παρακείμενο, στην Τ.Κ. Αναργύρων Ν. Φλώρινας, λιγνιτωρυχείο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., οδηγεί σε αλυσιδωτές εξελίξεις, ως φαίνεται... Ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από αυτοψία στην περιοχή, και υπό την πίεση των πραγμάτων, ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τη μετεγκατάσταση της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας, προωθώντας σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η μετεγκατάσταση της Τ.Κ. Αναργύρων Ν. Φλώρινας (καθώς και της Τ.Κ. Ακρινής Ν. Κοζάνης) είχε ήδη αποφασισθεί με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄/31.03.2011), αλλά ουδέποτε εφαρμόσθηκε, φθάνοντας βεβαίως σήμερα σε αυτό το σημείο, που δεν χωρεί περαιτέρω καθυστέρηση...
Διαβάστε το άρθρο 28 ΕΔΩ

Το ενδιαφέρον στις διατάξεις του άρθρου 28 του εν λόγω νόμου είναι ότι αναφέρονται τα εξής: "Η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ τη ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ήμισυ τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύδει.
Στη βαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό δαπάνη μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και αυτών της Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, μπορεί να συμμετέχει και το καταβαλλόμενο από τη ΔΕΗ Α.Ε. «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄), με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές οργάνων. Το καταβαλλόμενο τέλος διατίθεται κυρίως για την επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης, την ωρίμανση των αναγκαίων έργων, τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των οικισμών, καθώς και την κατασκευή κοινωφελών δημόσιου χαρακτήρα έργων στα πολεοδομικά κέντρα των εν λόγω οικισμών.


Ουσιαστικά, με τις παραπάνω διατάξεις, για πρώτη φορά, προβλέφθηκε με νόμο η συμμετοχή του λιγνιτόσημου στη δαπάνη μετεγκατάστασης (και όχι μόνο) ενός οικισμού που απαλλοτριώνεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Κατόπιν αυτού του νόμου, ψηφίστηκε ο Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/11.07.2014), όπου στο άρθρο 13 αυτού, με τίτλο "Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας", και συγκρεκριμένα στην παρ. 13 αυτού, αναφέρεται ότι "Οι βασικές υποδομές και οι υποδομές κοινής ωφέλειας υλοποιούνται, στη νέα θέση μετεγκατάστασης, με πόρους που λαμβάνει ο οικείος δήμος υποδοχής ως δικαιούχος από τις υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις στον αρχικό οικισμό και στα πέριξ αυτού αγροκτήματα και με πόρους που ρητά προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), και με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.


Ουσιαστικά, με αυτές τις διατάξεις, γενικεύεται η δυνατότητα χρήσης του λιγνιτόσημου, σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης οικισμών που απαλλοτριώνονται από την επέκταση λιγνιτωρυχείων, πέρα από τις περιπτώσεις των Αναργύρων Ν. Φλώρινας, και των λοιπών οικισμών που αναφέρονται στο νόμο του 2011. Μπορεί να προβλέπεται και η διάθεση άλλων πηγών χρηματοδότησης, αλλά προφανώς το "ζεστό χρήμα" του λιγνιτόσημου θα χρησιμοποιείται σίγουρα...


Κατά συνέπεια, αυτές οι διατάξεις έχουν δυνητική εφαρμογή και στην επερχόμενη μεταγκατάσταση του Τριποτάμου Μεγαλόπολης.

Σε πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Ο. Κωνσταντινόπουλος, ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για τις εξελίξεις σχετικά με την μετεγκατάσταση του Τριποτάμου, επικαλούμενος και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4273/2014...
Διαβάστε το άρθρο 13 ΕΔΩ

Η μετεγκατάσταση της Τ.Κ. Τριποτάμου είναι ένα εύλογο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων που χάνουν την πατρώα γη τους. Είναι, παράλληλα, και μια επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία. Οι πρόνοιες της παραπάνω νομοθεσίας προβλέπουν τη συμμετοχή και του λιγνιτόσημου σε αυτό το κόστος.

Επειδή οι κάτοικοι αναμένουν με αγωνία τη μετεγκατάσταση του οικισμού, όπως αποτυπώνεται και στην ερώτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου, τίθενται τα εξής ερωτήματα:
Έχουν προνοήσει ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου να προβλέψουν το απαιτούμενο κονδύλι από το λιγνιτόσημο, για την κάλυψη του κόστους που θα απαιτηθεί;
Εάν ναι, πόσο είναι αυτό;
Εάν όχι, πότε θα το κάνουν;
Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι η μετεγκατάσταση του Τριποτάμου έχει προτεραιότητα από οποιεσδήποτε άλλες παρεμβάσεις (ασφαλτοστρώσεις, Τηλεθέρμανση, μαντροκαταστάσεις κοκ...).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για υπολογισμό εισφορών και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανά μήνα

ΌΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους περιγράφει αναλυτικά υπουργική απόφαση.

Στην απόφαση τονίζεται ότι από την 1.1.18 επαναπροσδιορίζεται η βάση υπολογισμού των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εφεξής η βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι το «καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση μαζί με τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού όπως ανωτέρω περιγράφεται για κάθε έτος δια του δώδεκα. Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.grΟΟΣΑ: ΑΡΓΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αργή αναμένεται η διαδικασία ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς εργασίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) για το 2017. Παρότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την ενίσχυση της ευελιξίας, η πορεία ανάκαμψης της αγοράς εργασίας θα είναι μία αργή διαδικασία, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού, το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα θα αγγίξει το 48% στα τέλη του 2018 έναντι 46% στα τέλη του 2016.ΑΑΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ
Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αναλογικών τελών κυκλοφορίας με το οποίο οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να καταβάλλουν μόνο μέρος των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον χρόνο κυκλοφορίας του οχήματός τους, παρέχει με εγκύκλιο του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλής. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, εξαιρετικά για το έτος 2017, να άρουν την ακινησία, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας.ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 7,2% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΦΕΤΟΣ
Αύξηση 7,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2016, έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2016 με το 2015. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 1%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 13,6%.ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 8,4% Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ, ΜΕ 14,6 ΕΚΑΤ. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Αύξηση 8,4% παρουσίασε η συνολική επιβατική κίνηση πενταμήνου στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, με τους διακινούμενους επιβάτες να φτάνουν τα 14,6 εκατ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, οι διακινούμενοι επιβάτες αυτό το πεντάμηνο είναι περισσότεροι κατά 1.135.084 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, όπου είχαν διακινηθεί 13.451.932.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Η Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ Τρίπολης σε 2 μουσικές εκδηλώσεις 23 και 24 Ιουνίου


Η Χορωδία ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της 
για τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, 
θα συμμετάσχει σε 2 μουσικές εκδηλώσεις.


1. Την Παρασκευή 23.06.2017, το μικτό τμήμα υπό την διεύθυνση της Χριστίνας Αθανασοπούλου συμμετέχει στην δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την σύνδεση και αξιοποίηση των χώρων πολιτισμού της Αρκαδίας, αρχαίων και νεοτέρων, με γενικό τίτλο “ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Ορχήστρες και Παράδοση”.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας και ώρα 21:00 και θα αποδωθούν έργα Μάνου Χατζιδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Ηλ. Καραγιάννη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Ιακ. Καμπανέλη, Ανδρέα Κάλβου κ.α.

2. Το Σάββατο 24.06.2017 στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης και ώρα 20.30, ο ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ παρουσιάζει στο κοινό της πόλης μας, το Φωνητικό Σύνολο Eklipsis σε ένα πρόγραμμα κλασσικής χορωδιακής μουσικής αφιερωμένο τόσο στην πίστη και τη φύση, όσο και στο πρόσωπο της μητέρας.

«4 Συνθέτες 4 Κόσμοι» 
 Σε έργα των Άλκη Μπαλτά, Ola Gjeilo, Franz Schubert και Sergei Rachmaninoff.
Μουσική διεύθυνση: Ματθαίος Λεγάκης 
 Πιάνο: Κωνσταντίνα Χρονοπούλου
Προσυναυλιακής Εκδήλωση από το παιδικό τμήμα της Χορωδίας ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
Δ/νση: Χαρά Πίσχου | Πιάνο: Γ. Μιχαλόπουλος

Με την υποστήριξη του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Τρίπολης και Χορωδία «ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Η είσοδος στους χώρους των εκδηλώσεων είναι ελεύθερη


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Μεγαλόπολη: Σοβαρές καταγγελίες εναντίον του Δήμου για την απελευθέρωση των αδέσποτων

Απελευθέρωση αδέσποτων ζώων στη Μεγαλόπολη
---Καταγγελία της Φ. Γκαρδιακού προς τον κ. Δούκουρη (αντιδήμαρχο)
και στον κ. Δήμαρχο Μεγαλόπολης
---Σοκαριστικές  αναφορές για αδιαφορία, ολιγωρία και αθέμιτες μεθόδους
---Παραίτηση της κ. Γκαρδιακού από την 5μελή Επιτροπή
------------------------------
Να σημειώσουμε ότι η κ. Γκαρδιακού ήταν η δημότης της Μεγαλόπολης, που ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ επί σειρά ετών φρόντισε, τάϊσε και νοιάστηκε για τα αδέσποτα με συγκλονιστική ευαισθησία....


Διαβάστε την επιστολή που κατέθεση στο Δήμο Μεγαλόπολης
Καταγγελία Φ. Γκαρδιακού
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μετατροπή και μετονομασία σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια

Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων 
σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια 
και καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων 
των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (αριθ. απόφασης 100575/Δ3/15-6-2017, ΦΕΚ 2103/τ.Β’/19-6-2017) μετατρέπονται σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες σε αυτά, που για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ορίζονται ως ακολούθως:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αργολίδας με κωδικό 0211001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αργολίδας με κωδικό 0211001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

1)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:

1)Τεχνικός Εφαρμογών ΠληροφορικήςΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:

1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

2) Υπάλληλος Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας με κωδικό 3611001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας με κωδικό 3611001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

1) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

1) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας:

1) Αισθητικής Τέχνης

2) Κομμωτικής ΤέχνηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Ευνοϊκότερο καθεστώς για "τον φόρο μουσικής" στις επιχειρήσεις

ΕΡΓΑΝΗ: 89.534 ΑΤΟΜΑ ΒΡΗΚΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΜΑΪΟ
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το μήνα Μάιο, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 89.534 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Η επίδοση του Μαΐου 2017 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαΐου από το 2001 έως σήμερα. Επίσης, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2017 διαμορφώνεται στις 215.304 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.ΣΥΜΦΩΝΙΑ WIN-WIN ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΕ ΚΑΙ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συμφωνία συνεργασίας win-win που θα επιφέρει επιτέλους ηρεμία στον ταραγμένο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων σύναψαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» σήμερα στα γραφεία της Κ.Ε.Ε.Ε. Με τη συμφωνία αυτή, οι επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων που είναι υπόχρεοι πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων θα καταβάλλουν λιγότερα χρήματα, ενώ και οι δικαιούχοι δημιουργοί θα εισπράττουν περισσότερα από όσα όταν τον χώρο καταδυνάστευε η ΑΕΠΙ.

Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.grΕΝΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2017
Πάνω από 7,4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν και φέτος στο Δημόσιο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η κυβέρνηση θα επιβάλει και κατά το τρέχον έτος τον φόρο αυτό χωρίς αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του σε σύγκριση με πέρυσι. Ως εκ τούτου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα στείλει στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet περίπου 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 55.000 νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2017. Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η απαλλαγή των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει και το 2017.


EUROSTAT: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥΝ ΟΣΟ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
Στο 77% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κυμάνθηκε η κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση (Actual Individual Consumption per capita) στην Ελλάδα το 2016, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΠΑΚ άνω του μέσου όρου της ΕΕ το 2016. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, ήτοι 32% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Γερμανία και η Αυστρία ήταν περίπου στο 20% πάνω από τον μέσο όρο, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι οποίες κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 10% και 15% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος (νικητής του Rising Star) στον ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ fm 103,1

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος 
ο μεγάλος νικητής του Rising star στον 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ fm 103,1
Κυριακή 25  Ιουνίου
στις 12.30
Αυτή την Κυριακή 25 Ιουνίου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε
ένα ταλαντούχο ερμηνευτή ...
Τον Γιάννη  Ξανθόπουλο  μεγάλο νικητή του Rising Star.
Μαζί θα απολαύσουμε το νέο του τραγούδι
Εδώ  που  φτάσαμε !!!

Αυτά και πολλά πολλά
αυτή την Κυριακή 25  Ιουνίου
Μόνο στον ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ fm 103,1
στις 12.30.....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Πέμπτη 22 Ιουνίου τελικός αγώνας ποδοσφαίρου ( Αεροπορία - Ναυτικό)

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017
θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας ποδοσφαίρου
μεταξύ των ομάδων 
της 124 ΠΒΕ της Πολεμικής Αεροπορίας 
και του Αρχηγείου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, 

στο γήπεδο του ΑΣΤΕΡΑ Τρίπολης στις 18:00. 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ποινή-χάδι στον Βουδούρη για τον θάνατο 50χρονης

 Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια μητέρας τριών παιδιών, που χειρούργησε για δαχτυλίδι στο στομάχι 
 Η δικαστική απόφαση ότι ο κ. Βουδούρης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη προσοχή που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ένας «μετρίως συνετός και ευσυνείδητος γιατρός»

Το Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την ποινή που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον πρώην γενικό γραμματέα Υποδοχής του υπουργείου Εσωτερικών Οδυσσέα Βουδούρη επειδή ως γιατρός χειρούργησε άρον άρον 50χρόνη μητέρα τριών παιδιών και την εγκατέλειψε στην τύχη της προκειμένου να πάει στην Μεσσηνία από όπου κατάγεται για να δώσει τον πολιτικό του αγώνα εν όψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του αυτής ήταν η άτυχη μητέρα μέσα σε 6 ημέρες από την λαπαροσκοπική γαστροπλαστική Sleeve (γαστρικό μανίκι) επέμβαση που υποβλήθηκε να χάσει τη ζωή της.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (Β΄ Αθηνών) στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, πρώην γενικός γραμματέα επί της παρούσης κυβέρνησης, πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου το 2014 και πρώην πρόεδρος των Γιατρών Xωρίς Σύνορα Οδυσσέας Βουδούρης, καταδικάστηκε στην ποινή χάδι της φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια της 50χρόνης δημοσίου υπαλλήλου.

Ο σύζυγος της άτυχης μητέρας Αλέξανδρος Φλούδας μιλώντας στο ΘΕΜΑ τόνισε ότι «κανείς δεν ενδιαφέρθηκε και την εγκατέλειψαν στην τύχη της, ενώ δεν μ' ενημέρωσε κανείς για την κατάστασή της». Παράλληλα, καταγγέλλει ότι υπήρξαν στην ίδια κλινική άλλα έξι ανάλογα περιστατικά.

Ο πολυπράγμων κ. Βουδούρης ειδικευόταν στις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Δηλαδή, σε λαπαροσκοπική γαστροπλαστική Sleeve (γαστρικό μανίκι) κάτι δηλαδή σαν το γαστρικό δακτυλίδι. Το 2009 όταν διευθυντής ιδιωτικού θεραπευτήριου των Αθηνών ήταν τότε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος, στην κλινική αυτή χειρουργούσε ο κ. Βουδούρης με βοηθό τον γιατρό Νικόλαο Κουτσουγούλα.

Η δημόσιος υπάλληλος Μαρία Πουλιανού, σύζυγος του κ. Φλούδα, αντιμετώπιζε πρόβλημα παχυσαρκίας. Έτσι, είχε δείξει ενδιαφέρον για τις νέες σύγχρονες ιατρικές μεθόδους αντιμετώπισής της. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος Απριλίου του 2009, η 50χρονη πήγε σε Πνευματικό Κέντρο για να παρακολουθήσει ομιλία του κ. Βουδούρη για τις νέες μεθόδους διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων απώλειας βάρους σε παχύσαρκα άτομα. Εκεί ο εν λόγω γιατρός εμφάνισε τις επεμβάσεις αυτές ως ακίνδυνες και τις χαρακτήρισε επεμβάσεις ρουτίνας, ενώ μοίρασε και σχετικά φυλλάδια.

Ο Οδυσσέας Βουδούρης ειδικευόταν στις χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, δηλαδή σε λαπαροσκοπική γαστροπλαστική. Σε μια τέτοια επέμβαση υπέβαλε την άτυχη 50χρονη

Έτσι, η άτυχη μητέρα που είχε βάρος 118 κιλά και δείκτη μάζας σώματος 48,5 (οι φυσιολογικές τιμές για γυναίκες είναι 18-25%) αποφάσισε να υποβληθεί σε Sleeve gastrectomy. Δηλαδή στην κατά μήκος αφαίρεση τμήματος του στομάχου και στην εν συνεχεία χειρουργική συρραφή της τομής, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος του στομάχου και κατά συνέπεια να περιοριστεί η ποσότητα της τροφής που μπορεί να καταναλωθεί.

Έτσι, στις 2 Μαΐου 2009 εισήχθη στην κλινική και αφού υποβλήθηκε στις αναγκαίες εξετάσεις, χειρουργήθηκε την επόμενη από τον κ. Βουδούρη με βοηθό του τον κ. Κουτσουγούλα.

Μία ημέρα μετά την επέμβαση η ασθενής παρουσίασε αναιμία, αύξηση σακχάρου και πύκνωση αριστερού πνεύμονα (συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα), ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα (5.6.2009) έλαβε εξιτήριο. Όμως, το βράδυ της ίδιας ημέρας, που πήγε σπίτι της, ο πυρετός άρχισε να ανεβαίνει, εκείνη να ζαλίζεται και να έχει πόνους στην περιοχή της κοιλιάς.

Τα ίδια συμπτώματα συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα. 
Για τον λόγο αυτό τηλεφώνησε στον κ. Βουδούρη, ο οποίος είχε πάει στον τόπο καταγωγής του στην Μεσσηνία, καθώς την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009 ήταν οι Ευρωεκλογές και την επόμενη μέρα η αργία του Αγίου Πνεύματος.

Ο θεράπων γιατρός τότε της υπέδειξε να εισαχθεί και πάλι στην κλινική. Πράγματι συνοδευόμενη από τον σύζυγό της εισήχθη στην κλινική για νοσηλεία και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Στην κλινική την υποδέχθηκε ο κ. Κουτσουγούλας ο οποίος ενημέρωσε τον κ. Βουδούρη για την κατάστασή της. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας η 50χρονη παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Εμφάνισε υψηλό πυρετό (42), ενώ εντοπίστηκε σηπτική συνδρομή και περιτονίτιδα. Εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παρ΄ όλα αυτά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Κατόπιν αυτών, στην κοιλιακή κοιλότητα της ασθενούς παροχέτευσαν δύο σωληνάκια, από τα οποία αποβλήθηκαν 4 λίτρα «κοπρανώδους δύσοσμου εντερικού περιεχομένου». Την επόμενη ημέρα (8.6.2009) παρουσιάσθηκε νέα επιδείνωση της υγείας της και ο κ. Βουδούρης, ο οποίος είχε πλέον επιστρέψει, αποφάσισε την άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο. Εκεί, ενώ είχε ξεκινήσει η προετοιμασία για διασωλήνωση τραχείας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και απεβίωσε.

Αιτία θανάτου καταγράφεται η μετεγχειρητική πυώδης περιτονίτιδα. Σύμφωνα με γνωματεύσεις η πυώδης περιτονίτιδα οφείλεται σε «γαστρικό άνοιγμα από ατελή συρραφή του κολοβώματος του χειρουργηθέντος στομάχου και επιμόλυνσης της κοιλιακής κοιλότητας». Αυτό υπήρξε η αιτία «γαστρικής διαφυγής και ανοικτής επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον, επιμόλυνσης, ανάπτυξης πυώδους περιτονίτιδας και του τελικού θανάτου της ασθενούς».

Από τον σύζυγό της άτυχης, γυναίκας υποβλήθηκαν μηνύσεις σε βάρος του κ. Βουδούρη και του βοηθού του κ. Κουτσυογούλα.

Οι δικαστές, επισημαίνουν ότι ο κ. Βουδούρης επέδειξε αμέλεια και έλλειψη προσοχής, ενώ δεν μερίμνησε για την τέλεια συρραφή του κολοβώματος του χειρουργηθέντος στομάχου, με συνέπεια την παραμονή γαστρικού υγρού (εξαιτίας της ατελούς συρραφής) και διαφυγής του στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό προκάλεσε επιμόλυνση της κοιλιακής κοιλότητας και παράλληλη ανάπτυξης πυώδους περιτονίτιδας.

Σε άλλο σημείο αναφέρει η δικαστική απόφαση ότι ο κ. Βουδούρης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη προσοχή που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ένας «μετρίως συνετός και ευσυνείδητος γιατρός», με αποτέλεσμα να αποβιώσει η ασθενής.

Οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι ο κ. Βουδούρης, «αφενός επέτρεψε στην αποβιώσασα να απομακρυνθεί από το χώρο της κλινικής (της δόθηκε εξιτήριο), αν και η κατάσταση της υγείας της ήταν βεβαρημένη και αφετέρου όταν επανεισήχθη στην κλινική, αυτός βρισκόταν στο τόπο καταγωγής του και όχι δίπλα στην ασθενή προκειμένου να διαγνώσει έγκαιρα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν για να τα αντιμετωπίσει».

Ο κ. Βουδούρης, επισημαίνουν οι δικαστές, επέδειξε αμελή συμπεριφορά, καθώς προσήλθε στην κλινική μετά από δύο ημέρες και κατόπιν επανειλημμένων τηλεφωνικών κλήσεων του γιατρού-βοηθού του. Δηλαδή, προσήλθε καθυστερημένα στην κλινική.

Ο θεράπων γιατρός λόγω της απουσίας του, πλέον του ότι έχασε πολύτιμο χρόνο, δεν ήταν σε θέση να παρακολουθεί την ασθενή έτσι ώστε να αντιληφθεί εγκαίρως την σοβαρότητα της κατάστασής της, να επέμβει και να ανατάξει την αρνητική πορεία της (διασωλήνωση, νέα επέμβαση, κ.λπ.), προσθέτει η καταδικαστική απόφαση. Εάν ήταν στο χώρο της κλινικής, θα είχε αποφευχθεί το αρνητικό αποτέλεσμα, προσθέτουν οι δικαστές.

Τελικά, ο κ. Βουδούρης καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με τριετή αναστολή, για ανθρωποκτονία από αμέλεια της 50χρονης μητέρας
Αντίθετα, ο κ. Κουτσουγούλας αθωώθηκε, αφού η επέμβαση έγινε από τον κ. Βουδούρη, εκείνος ήταν βοηθός του και λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του.


Σύζυγος 50χρονης: Όφειλαν να εντοπίσουν το λάθος
Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας Αλέξανδρος Φλούδας μιλώντας στο ΘΕΜΑ, επισήμανε:

«Μετά το χειρουργείο αποδείχθηκε δικαστικά ότι ο θάνατος της γυναίκας μου οφείλεται σε ατελή συρραφή από την πλευρά του κ. Βουδούρη και της χειρουργικής του ομάδας. Το ιατρικό λάθος έγινε στο χειρουργείο. Όφειλαν να εντοπίσουν το λάθος, καθώς το έβλεπαν στο μόνιτορ, αλλά και από τις παροχετεύσεις της γυναίκας μου. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Της έδωσαν εξιτήριο με πυρετό και πρήξιμο.

Την άλλη μέρα επικοινώνησε με τον θεράποντα ιατρό, κ. Βουδούρη, ο οποίος της συνέστησε να μεταβεί ξανά στην κλινική. Πηγαίνοντας εκεί, αντί του θεράποντος ιατρού, βρήκαμε τον βοηθό του Ν. Κουτσουγούλα, ο οποίος έδωσε το «OK» για νέα εισαγωγή στην κλινική και από τότε εξαφανίστηκε, όπως εξαφανίστηκε και ο κ. Βουδούρης κι εμφανίστηκε την Κυριακή των ευρωεκλογών.

Την Κυριακή το μεσημέρι πέρασε τυχαία ο κ. Γρηγοράκος και τον ενημέρωσε μία νοσηλεύτρια για την κατάσταση κι εκείνος έδωσε εντολή να μεταφερθεί στην εντατική, παρ' ότι έπρεπε άμεσα να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο.

Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε και την εγκατέλειψαν στην τύχη της, ενώ δεν μ' ενημέρωσε κανείς για την κατάστασή της. Σε αυτό είχαν συμμετοχή όλοι οι υπεύθυνοι γιατροί της κλινικής. Πιστεύω ότι έγινε σύμφωνα με σχέδιο. Είχε ξαναγίνει και σε άλλους ασθενείς, που βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση. Προσκόμισα στο δικαστήριο έγγραφα για τις μεθοδεύσεις του κ. Βουδούρη, όπως είναι ότι έχασε τη ζωή του και ο Γ.Η., ενώ υπήρχαν άλλοι πέντε, οι οποίοι είχαν την ίδια τύχη. Η φιλοσοφία τους ήταν να μεταφέρονται στην εντατική μονάδα, καθώς εκεί χάνονται τα ίχνη των ασθενών λόγω της μη πρόσβασης των συγγενών τους. Ο κ. Βουδούρης είχε κάνει σωρεία παραβάσεων ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας, αλλά και της νομοθεσίας.

Ενώ στην ακροαματική διαδικασία των δικών τέθηκαν επανειλημμένα τα ερωτήματα γιατί της έδωσαν εξιτήριο και γιατί δεν αντιμετώπισαν άμεσα την κατάσταση και γιατί την εγκατέλειψαν, όμως το δικαστήριο δεν έδωσε το βάρος σε αυτά, αλλά έβγαλε μια απόφαση για ένα ιατρικό λάθος από αμέλεια. Όπως κατέθεσα στο δικαστήριο, πρόκειται για κακουργήματα, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη».

Η διαδρομή του Οδυσσέα Βουδούρη 
Η πολιτική διαδρομή του κ. Βουδούρη ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας δράση στον τομέα της Υγείας. Εκλέχθηκε βουλευτής Μεσσηνίας το 2009, με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο διαγράφηκε το 2012, μετά την καταψήφιση του δεύτερου μνημονίου (είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο).

Την ίδια χρονιά μεταγράφηκε στη ΔΗΜΑΡ και εξελέγη βουλευτής, ενώ στις αρχές του 2013 διαγράφηκε λόγω συνεχών διαφωνιών του με τον Φώτη Κουβέλη.

Δημιούργησε την πολιτική κίνηση «Κοινωνία Πρώτα» και κατήλθε στις τοπικές εκλογές του 2014 ως υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Β΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2015 και δεν εξελέγη. Μετά τον Απρίλιο του 2016 ανέλαβε γενικός γραμματέας Υποδοχής του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά λόγω των διαφωνιών του με τον προϊστάμενό του υπουργό Ιωάννη Μουζάλα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους οδηγήθηκε σε παραίτηση.

Διετέλεσε πρόεδρος του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (1996-2001) και αντιπρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης Médecins Sans Frontières (1998-1999), ενώ την περίοδο 2001-2004 διορίστηκε από την τότε κυβέρνηση Σημίτη πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Yγείας (ΠΕΣΥ) Πελοποννήσου.

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τρίτη 27 Ιουνίου. Βραβεία Mad Video Music Awards 2017 ! Δωρεάν προσκλήσεις για εσάς!!!!!

Τηλεφωνείτε και κερδίστε 
ΔΩΡΕΑΝ προσκλήσεις!!!!!!
6978-445777
ή στείλτε mail
megalopolifm@gmail.com

Για 14η συνεχή χρονιά ο μεγαλύτερος ελληνικός μουσικός θεσμός 
θα παρουσιάσει ένα ανατρεπτικό epic party, 
που θα μοιράσει μουσική και πολύ αγάπη. 
Το σύνθημά μας: Love and Music.

Την Τρίτη 27 Ιουνίου φορέστε την πιο ανεβαστική σας διάθεσηκαι ελάτε μαζί μας στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο για να γιορτάσουμε μαζί και να βραβεύσουμε τους αγαπημένους μας Έλληνες καλλιτέχνες. 
Εντυπωσιακά shows και μοναδικές συνεργασίες από το μεγαλύτερο line up Ελλήνων καλλιτεχνών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ θα απογειώσουν την #LOVEandMusic διάθεσή μας.
Παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς.

Φέτος τα Mad Video Music Awards by Coca-Cola and Aussie έρχονται ανανεωμένα σε μια μουσική βιομηχανία που συνεχώς μεταβαλεται.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στο επίσημο site των Βραβείων www.videomusicawards.gr
όπου διεξάγεται και η ψηφοφορία. 
Λάβετε μέρος και αναδείξτε τον Τραγούδι της Χρονιάς, το Καλύτερο Συγκρότημα, την Καλύτερη Τραγουδίστρια, τον Καλύτερο Τραγουδιστή,το Καλύτερο HipHopVideoκαι πολλά άλλα. 
Δείξτε με μια ψήφο σας πόσο #LOVEandMusicfansείστε.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τα Mad Video Music Awards byCoca-Cola and Aussie έχει ήδη ξεκινήσει! Προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας online στο www.viva.gr .

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα τελευταία updates της φετινής διοργάνωσης καθημερινά στο Mad TV, στο MadRadio 106,2, στοwww.mad.gr, στο official site τωνβραβείωνwww.videomusicawards.gr, στην επίσημη σελίδα facebook/ Mad Video Music Awards στο official account στο twitter @madVMA αλλά και στο επίσημο instagram profile @madvma αλλά και στο snapchat βρείτε το MadTV.


Μεγάλοι χορηγοί:
Coca-Cola®, Aussie®

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣSONG OF THE YEAR

Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει //Stan
Νερό και Χώμα //Stavento Feat. Μελίνα Ασλανίδου
Τα Κατάφερες // Κωνσταντίνος Αργυρός
Μην Αργείς // Νίκος Βέρτης
Ανήσυχος Καιρός // Νατάσα Θεοδωρίδου
Έλα Πίσω Στη Θέση Σου // Γιώργος Μαζωνάκης
Είναι Κάτι Λαϊκά // Νίκος Οικονομόπουλος
Θυμάμαι // Παντελής Παντελίδης
Δεν Το Αντέχω // Γιώργος Παπαδόπουλος
Fiesta // Έλενα Παπαρίζου


BEST BALLAD VIDEO

Θα Μείνεις Φεύγοντας // Demy
Το Κύμα // ΜΕΛΙSSES
Μου Λείπεις // Πέγκυ Ζήνα
Αν Είχα Μείνει // Νατάσα Θεοδωρίδου
Πάντα Θα Ζεις // Κώστας Μαρτάκης


BEST MALE ADULT

Κωνσταντίνος Αργυρός
Νίκος Βέρτης
Γιώργος Μαζωνάκης
Νίκος Οικονομόπουλος
Στέλιος ΡόκκοςBEST GROUP

ΜΕΛΙSSES
Onirama
Playmen
REC
StaventoBEST HIP HOP VIDEO

Ποιός Eίμαι // Light
Φύγαμε // ΜΙΚΕ
Όλα Eίναι Στο Mυαλό (DATA) // N.O.E. Feat. Jimbo
Ferrari // Snik
Συγνώμη Που Δε Μπόρεσα // Κόμης Χ


BEST FEMALE ADULT

ΜελίναΑσλανίδου
Δέσποινα Βανδή
Πέγκυ Ζήνα
Νατάσα Θεοδωρίδου
Πάολα


BEST DANCE VIDEO

This Is Love // Demy
Ξανά // ΟtherView
Ι Should Have Said // Playmen Feat. Vassy
Fiesta // Έλενα Παπαρίζου
Τι Κοιτάς // Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKE


BEST NEW COMER

Mad Street
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Βαγγέλης Κακουριώτης
Άρης Μακρής
Άρις ΠετράκηςBEST ALTERNATIVE VIDEO

G.A.D // RadioAct
Τζίνι // Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Αύγουστος // Πάνος Μουζουράκης
Όλα Στιγμές (Φάλαινες) // Αναστάσιος Ράμμος
Ατάρι // ΔημήτρηςΣαμόληςBEST FEMALE MODERN

Demy
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Μαρίνα Σάττι
Ελένη Φουρέιρα


BEST MALE MODERN

Stan
Πάνος Μουζουράκης
Γιώργος Παπαδόπουλος
Σάκης Ρουβάς
ΓιώργοςΣαμπάνης


VIDEO OF THE YEAR

This Is Love // Demy
ΤοΚύμα // ΜΕΛΙSSES
Και Σε Θυμάμαι // REC
Και Ζηλεύω Που Σ’ Έχει // Stan
Κάθε Φορά // Γιάννης Κότσιρας
Είναι Κάτι Λαϊκά // Νίκος Οικονομόπουλος
Δεν Το Αντέχω // Γιώργος Παπαδόπουλος
Fiesta // Έλενα Παπαρίζου
Όλος Δικός Σου // Αντώνης Ρέμος
Τι Κοιτάς // Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKE


SUPERFANS OF THE YEAR
Demy
Stan
Κωνσταντίνος Αργυρός
Μελίνα Ασλανίδου
Δέσποινα Βανδή
Άννα Βίσση
Βαγγέλης Κακουριώτης
ΜΕΛΙSSES
Έλενα Παπαρίζου
Παντελής Παντελίδης
Σάκης Ρουβάς
ΕλένηΦουρέιρα


VIDEO WITH A CAUSE

Don’t Let Me Down // Cammora
ΜιαΜέραΞύπνησα // Ευρυδίκη
Χρυσό Αυγό // Πάνος Μουζουράκης
Δεν Το Αντέχω // Γιώργος Παπαδόπουλος
Δεν Σου Χρωστάω Αγάπη // Ελένη Φουρέιρα


BEST COLLABORATION

#Bang! // ARVA Feat. RiskyKidd&IroLegaki
Όσο Θα Λείπεις // Kings& Γιάννης Πλούταρχος
Οξυγόνο // Naya Feat. Katerina Stikoudi
NερόΚαιΧώμα // Stavento Feat. Μελίνα Ασλανίδου
Τι Κοιτάς // Ελένη Φουρέιρα Feat. MIKEBEST VIDEO MAD GREEKZ

ΚαιΖηλεύωΠουΣ’ Έχει // Stan
Τα Κατάφερες // Κωνσταντίνος Αργυρός
Ανήσυχος Καιρός // Νατάσα Θεοδωρίδου
Τα Καλύτερα Ταξίδια // Βασίλης Καρράς
Θυμός // Πάολα


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναλάβει το κόστος αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
 «Κανένας λόγος για πανικό για τη σφήκα της καστανιάς»
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναλάβει το κόστος αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς«Αυτό που εξαρχής θέλω να δηλώσω είναι ότι το κόστος αντιμετώπισης της σφήκας της καστανιάς θα το αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να αποφύγουμε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τη σφήκα της καστανιάς στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για να υπάρξει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή, για να μην υπάρχει πανικός στους παραγωγούς, την αγωνία των οποίων συμμερίστηκε, γιατί το εισόδημά τους είναι σημαντικό.

Σύμφωνα και με όσα είπαν οι διευθυντές αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας, ο κ. Τατούλης κάλεσε τους παραγωγούς να προβούν γρήγορα σε πρακτικές οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες και δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα και ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προχωρήσουν στην κατάρτιση ενός σχεδίου, μιας μελέτης, για την ολοκληρωμένη καλλιέργεια της καστανιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ακόμα ότι «αφού δούμε όλα αυτά τα προβλήματα, όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να κινηθούν και να οργανωθούν σε ομάδες παραγωγών. Και το μάρκετινγκ και η προώθηση των προϊόντων θέλουν συμμετοχή, συντονισμό και οργάνωση της επιχειρηματικότητας, γιατί δυστυχώς όπως σε πολλά προϊόντα μας τα διοχετεύουμε σε ξένες αγορές, χωρίς να μπορούν οι δικοί μας παραγωγοί να καρπωθούν την υπεραξία, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο δυναμικής της αγροτικής μας οικονομίας».

Ειδική αναφορά έκανε επίσης ο κ. Τατούλης στην ανάλογη ημερίδα για το έλκος της καστανιάς τρία χρόνια πριν, «όταν είχαμε συζητήσει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την καστανιά, για την παρακολούθηση των εντόμων και των προβλημάτων της καστανιάς, και νομίζω ότι είναι πλέον ο καιρός να το υλοποιήσουμε».

«Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω το Στάυρο Βέμμο, ο οποίος πάντοτε είναι παρών και προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του, αλλά και τον κ. Δημήτρη Παπαχρήστο από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον κ. Διονύσιο Περδίκη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» δήλωσε στο κλείσιμο της τοποθέτησής του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κυριακή 25 Ιουνίου, μεγάλη μουσική εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης

Εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης

Μεγάλη μουσική εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 
την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 ώρα 9:00 μ.μ
σε μία βραδιά μουσικής και πολιτισμού. 
Tο Mουσικό Σχολείο Ιλίου με την συμμετοχή της Oρχήστρας Δωματίου, τιμά το έργο του Μάνου Χατζιδάκι σε έναν από τους ιστορικότερους χώρους της Ελλάδας, στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης.

Η μουσική εκδήλωση «Ο ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» που γίνεται με την συνεργασία του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού έχει σκοπό μουσικοί και μαθητές (περίπου 100 άτομα) από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου Αττικής να γνωρίσουν το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης και να προσφέρουν μια καλλιτεχνική βραδιά βασισμένη στο αξεπέραστο έργο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. 
 Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σύνδεσης και αξιοποίησης των χώρων πολιτισμού της Πελοποννήσου.

Επειδή η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι για περιορισμένη προσέλευση θεατών, θα δίδονται εισιτήρια (δωρεάν) προτεραιότητας για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη από τον χώρο του Δημαρχείου σε εργάσιμες ώρες, την Πέμπτη στις 22 Ιουνίου και την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Κάθε δημότης θα μπορεί να προμηθεύεται από 1-4 εισιτήρια εισόδου.


Εκ του Δήμου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΜΟΛΑΟΙ - ΠΕΛΑΣΓΟΣ σημειώσατε 2... Μπράβο και πάλι μπράβο !!

Σε ένα απίστευτα όμορφο καθαρό και φιλόξενο κλειστό γυμναστήριο όπως αυτό των Μολάων 
τα πιτσιρίκια του «ΠΕΛΑΣΓΟΥ» έφεραν μια ακόμη επιτυχία στην ομάδα,
 που φέτος αποτελεί σημείο θαυμασμού για τα κατορθώματά της .

Η παρέα του Καντέλη νικώντας και στον ημιτελικό εκτός έδρας στους Μολάους την τοπική ομάδα απέδειξε (για δεύτερη συνεχή φορά μετά την Σπάρτη) ότι δίκαια βρίσκεται στον τελικό.
Η προσπάθεια αυτών των παιδιών αποκτά ιδιαίτερη αξία μιας και τα περισσότερα αφήνουν τις διακοπές τους, ερχόμενοι από τις κατασκηνώσεις τους για να φτάσουν στον σκοπό τους. 
 Το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε έναν φοβερό Καντέλη να οδηγεί σαν σωστός αρχηγός την ομάδα του προς την νίκη, αφού έβαλε τις βάσεις παίρνοντας διαφορά έξι πόντων (8-14) από το πρώτο οκτάλεπτο. Την συνέχεια ανέλαβαν Κυριακόπουλος Κ. ,Παπαδόπουλος και τα υπόλοιπα παιδιά που πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση αύξησαν το δείκτη του σκορ τελειώνοντας το ημίχρονο στους δέκα πόντους (15-25 ). 
Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο καθώς όλα τα παιδιά πάλεψαν για το καλύτερο καταφέρνοντας τελικά να πάρουν την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του άλλου ημιτελικού μεταξύ του Ακάδημου και της Καλαμάτα 80.

Από τον «ΠΕΛΑΣΓΟ» όλοι οι αθλητές μικρότεροι η μεγαλύτεροι, άλλος περισσότερο 
άλλος λιγότερο, έδωσαν έναν ωραίο αγώνα και τελικά κατάφεραν να αποσπάσουν 
το χειροκρότημα των θεατών οδηγώντας την ομάδα τους στον τελικό 
και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα : 8-14/7-11/3-7/9-6

Με τον «ΠΕΛΑΣΓΟ» αγωνίστηκαν :Μανιάτης/Κουκουλάς Ι./Γεωργόπουλος/Κυριακόπουλος Κ./Κυριακόπουλος Χ./Παπαδόπουλος /Λιλης /Δούκουρη /Κουκουλάς Β./Καντέλης. 
 Προπονητές :Μανιάτη Γ./Στασινού Χ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Μεγαλόπολη: 15 μέρες ΧΩΡΙΣ σήμα από την DIGEA ! διαμαρτυρίες κατοίκων

Η παρούσα επιστολή στάλθηκε με mail,
την Παρασκευή 16 /6 /2017 στους αρμοδίους


Μετά από  αδικαιολόγητη καθυστέρηση 15  ημερών, όπου σχεδόν όλη η  Μεγαλόπολη ήταν χωρίς κανάλια...
ώωω  του θαύματος!!!!
αποκαταστάθηκε η βλάβη από την DIGEA μέσα στις επόμενες ώρες, δηλ Κυριακή 18/6/2017 την νύχτα

----------------------------------------------------

ΠΡΟΣ :Υπουργείο ΜΜΕ
             Εθν. Επιτροπή Τηλεπ/νιων -ΕΕΤ
             Εθν . Ραδ. Συμβ. – ΕΣΡ
             DIGΕΑ


Αξιότιμοι κύριοι ,

επιτρέψτε μου εκ μέρους πολλών κατοίκων της περιοχής Μεγαλόπολης Αρκαδίας , να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και 15 ημέρες το κέντρο εκπομπής της Ασέας Αρκαδίας , που για χρόνια έχει τεχνικά προβλήματα , δεν αναμεταδίδει τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας .

Παρά τα πολλά τηλεφωνήματα , τα email , τις διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει στην DIGEA , δυστυχώς όχι μόνο αδιαφορούν , αλλά δεν μας ενημερώνουν σχετικά και δεν απαντούν .
Αποτέλεσμα οι 10.000 κάτοικοι της περιοχής δεν απολαμβάνουμε την ενημέρωση και ψυχαγωγία όλων των καναλιών της χώρας μας .

Παρακαλούμε λοιπόν και εσάς , να μας βοηθήσετε με την παρέμβαση και πίεση στους αρμοδίους , ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα , καθ’οσον διαφορετικά θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργειά μας.

Σας ευχαριστούμε, με εκτίμηση 
 στην διάθεσή σας 

Γαλάνης Κων/νος 
 Μεγαλόπολη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Οδηγίες λόγω έναρξης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στο Ανοικτό Στάδιο Μεγαλόπολης

Ενημέρωση για έναρξη εργασιών συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων 
Ανοικτού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης

Από τις 16 Ιουνίου 2017 ξεκινούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτηριακών εγκαταστάσεων στο Ανοικτό Δημοτικό Στάδιο Μεγαλόπολης. 
Οι εργασίες αφορούν επισκευές επιφανειών, κτηριακών εγκαταστάσεων και κερκίδων, αντικατάσταση υδραυλικών συστημάτων, επισκευές σε πόρτες και παράθυρα, επισκευές μωσαϊκών δαπέδων, βελτίωση αποδυτηρίων, ελαιοχρωματισμούς, και συντήρηση εσωτερικού της περίφραξης χώρου.

Επειδή οι εργασίες αποκατάστασης και περίφραξης θα διαρκέσουν περίπου 2 μήνες από την έναρξή του έργου και επειδή αφορούν και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους δίπλα από τον στίβο, όπου θα εργάζονται συγχρόνως τέσσερα διαφορετικά συνεργεία, παρακαλούνται οι επισκέπτες και αθλούμενοι, επειδή το στάδιο θα παραμείνει ανοικτό καθ’όλη την διάρκεια των εργασιών, να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή και να μην δυσχεραίνουν το έργο των εργολάβων και τις υποδείξεις των υπευθύνων.

Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν σε ένα μέρος των παρεμβάσεων στο στάδιο που έχουν δρομολογηθεί ήδη, και θα συνεχιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Για τον Δήμο
Οι Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι
Δάρρας Αθανάσιος , Τζιούβελης Νικήτας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προσοχή ! Κυριακή 18/06/2017 διακοπή ρευματοδότησης στη Μεγαλόπολη

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 18/06/2017, λόγω προγραμματισμένων εργασιών 
του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην Μεγαλόπολη 
στο τμήμα της πόλης που εκτείνεται δυτικά των οδών Αρχαίου Θεάτρου 
& Λεωνίδα Ζέρβα από τις 07:30 έως τις 12:30.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναφερόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27910 / 22233
1050 (βλάβες)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Κόστος ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου: άλλα στοιχεία στον Βλάση , άλλα στον Κωνσταντινόπουλο !!!

Έχοντας κατά νου όσα αναφέρονται στο καταστατικό της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Μ.Ε., και τις ανησυχίες που προκύπτουν αβίαστα από αυτά, θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην ενημέρωση που παρέχει η Κυβέρνηση στους Βουλευτές, και του Νομού μας, σχετικά με το κόστος από τις ΣΔΙΤ που πρόκειται να υλοποιηθούν και αφορούν τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.
Ο κ. Βλάσης αναφέρεται σε στοιχεία (δείτε ΕΔΩ) που, προφανώς, έχει λάβει από τους αρμόδιους Υπουργούς.
 Ωστόσο, αυτά διαφέρουν από ανάλογη απάντηση που έχει δώσει ο Υπουργός Οικονομίας, σε ερώτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που κατέθεσε στις 28 Απριλίου 2017 
ο κ. Κωνσταντινόπουλος 
για το κόστος των ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων που δρομολογούνται, 
ο Υπουργός Οικονομίας απάντησε στις 23 Μαϊου 2017
ότι οι ΣΔΙΤ και το κόστος ανά τόνο που θα βαρύνει τους πολίτες, έχουν ως εξής:
- ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας: 67,20€/ τόνο (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ΣΔΙΤ Πελοποννήσου : 69,13€/ τόνο (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ΣΔΙΤ Σερρών : 58,20€/ τόνο (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ΣΔΙΤ Ηπείρου : 40,86€/ τόνο (χωρίς Φ.Π.Α.)
- ΣΔΙΤ Ηλείας : 58,15€/ τόνο (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ως φαίνεται από τα στοιχεία που κατατέθηκαν με αυτή την απάντηση, το κόστος ΣΔΙΤ Πελοποννήσου σε σχέση με το ΣΔΙΤ Ηπείρου δεν είναι καν διπλάσιο, σε αντιδιαστολή με όσα αναφέρει ο κ. Βλάσης, στην ανακοίνωσή του, ότι το κόστος ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι τριπλάσιο του ΣΔΙΤ Ηπείρου... Γενικότερα, φαίνεται ότι η ΣΔΙΤ Πελοποννήσου δεν είναι πολύ ακριβότερη από τις υπόλοιπες...

Τελικά, άλλα στοιχεία δίνονται στο μεν Βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο 
και άλλα στο δε κ. Βλάση; 
Για ποιό λόγο άραγε υπάρχει διαφοροποίηση στα παρατιθέμενα στοιχεία;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Άγιος Πέτρος Κυνουρίας: ημερίδα ενημέρωσης για την καλλιέργεια και τα προβλήματα της καστανιάς

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν ημερίδα για την Καστανιά.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας 
(αίθουσα εκδηλώσεων κοινοτικού καταστήματος)
Το Σάββατο 17 Ιουνίου και ώρα 19.30
Κύριος σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των παραγωγών 
για το νέο εχθρό της καστανιάς το έντομο 'Σφήκα της Καστανιάς'

Στην ημερίδα θα μιλήσουν καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (ΓΠΑ) και ερευνητές του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ)

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:
1. 'Η Σφήκα της Καστανιάς και τρόποι αντιμετώπισής της'. Ομιλητής: Παπαχρήστος Δημήτριος, Ερευνητής Εντομολόγος στο ΜΦΙ.

2. 'Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών της Καστανιάς' Ομιλητής: Περδίκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Εντομολογίας στο ΓΠΑ.

3. 'Η καλλιέργεια της καστανιάς στην Αρκαδία-Προβλήματα και Προοπτικές'. Ομιλητής: Βέμμος Σταύρος, Καθηγητής Δενδροκομίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας στο ΓΠΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σάββατο 17 Ιουνίου το ποδηλατικό γεγονός «Βrevet Τρίπολης», διασχίζει την Αρκαδία !

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 θα διεξαχθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
το «Βrevet Τρίπολης» που οργανώνει 
ο Ποδηλατικός Όμιλος Τρίπολης.

Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), στηρίζοντας τέτοια αθλητικά γεγονότα που προβάλουν τον τόπο μας, θα υποδεχτούν τους ποδηλάτες το μεσημέρι του Σαββάτου, μ’ ένα κέρασμα φιλοξενίας στο κιόσκι που θα υπάρχει στην πλατεία των Τροπαίων.

Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την Πλατεία Άρεως της Τρίπολης στις 9:00 
και θα ολοκληρώσουν την διαδρομή τους στο ίδιο σημείο, 
αφού διανύσουν 200χλμ μέσα από γραφικά χωριά, ιστορικά μνημεία, 
και εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον στα πανέμορφα Αρκαδικά βουνά. 
Συγκεκριμένα θα περάσουν από: 
Λεβίδι, Βλαχέρνα, 111, Δάφνη, φράγμα Λάδωνα, Τρόπαια, Λαγκάδια, Καρκαλού, Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Καρύταινα, Μεγαλόπολη, Τρίπολη.

Οι συμμετέχοντες ποδηλάτες προέρχονται από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό καθώς ο βασικός διοργανωτής και εμπνευστής αυτού του είδους αγώνων είναι η ΑCP που εδράζει στο Παρίσι και συνεργάζεται με άλλες συναφείς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω του Les Randonneurs Mondiaux (RM).
Στα Brevets οι αναβάτες διανύουν αποστάσεις από 200- 1000 χιλ, διερχόμενοι από συγκεκριμένα σημεία ελέγχου και με στόχο να ολοκληρώσουν τη διαδρομή εντός συγκεκριμένου χρόνου. Λαμβάνουν ίση αναγνώριση ανεξάρτητα από την τελική τους κατάταξη.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16/06/2017 
στο e-mail:magbikes1@gmail.com
Θα πρέπει να αναφέρετε ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου 
και τηλ. επικοινωνίας (που αφορά την συμμετοχή στα BREVET)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...